Pemikiran Saintifik Dan Pembangunan Masyarakat Islam Di Malaysia

Pemikiran Saintifik Dan Pembangunan Masyarakat Islam Di Malaysia


Profesor Emeritus Dr. Osman Bakar

Presiden MUAFAKAT

(dibentangkan di Seminar Isu Semasa Tamadun Ummah – Siswazah Tahun Akhir)


Apakah yang dimaksudkan dengan “pemikiran”?

 • pemikiran sebagai sifat manusia: manusia sebagai makhluk berfikir
 • pemikiran yang benar dan pemikiran yang palsu: ilmu mantik (logik) sebagai seni berfikir yang memastikan pemikiran berada pada landasan yang betul.
 • Matlamat pemikiran: untuk menghasilkan ilmu dan kebenaran; mengenali kepalsuan

Jenis-jenis pemikiran

 • Pemikiran waras (rasional) dan pemikiran tidak waras (tak rasional)
 • Pemikiran logik dan pemikiran tak logik
 • Pemikiran analisis dan pemikiran sintesis
 • Pemikiran holistik dan bersepadu dan pemikiran berkotak-katik

Apakah yang dimaksudkan dengan ‘pemikiran saintifik’?

 • makna am dan makna khas: bermakna “ilmiah” tanpa mengira bidang pengajian; bermakna pemikiran yang mempunyai ciri-ciri tertentu tetapi ditujukan khusus kepada bidang ilmu sains (pengajian alam tabii)
 • tamadun Islam sebagai tamadun yang mengasaskan pemikiran saintifik

Hubungan antara pemikiran saintifik dan pemikiran keagamaan

 • keharmonian hubungan dalam tamadun Islam
 • pertarungan dan konflik dalam tamadun Barat: sains terpaksa dipisahkan daripada agama
 • masalah di dunia Barat diwariskan kepada dunia Islam (termasuk Malaysia) menerusi dasar-dasar kaum penjajah: masalah berterusan hingga ke hari ini
 • keharmonian antara sains dan agama dalam perspektif Islam perlu dihidupkan semula menerusi pendidikan

Erti pembangunan

 • mempunyai pertalian rapat dengan pandangan semesta (world-view) dan konsep manusia: lain pandangan semesta dan konsep manusia lain konsep dan falsafah pembangunan
 • pembangunan fizikal atau kebendaan; pembangunan kemanusiaan
 • dua pengertian pembangunan kemanusiaan (human development) yang difahami dewasa ini: yang melibatkan kerohanian dan yang tidak melibatkan kerohanian
 • pembangunan yang terbaik: bersifat holistik dan bersepadu; meliputi dimensi kebendaan, dimensi kerohanian, dimensi keintelektualan, dimensi akhlak (ethics, morality), dimensi kemasyarakatan

Peranan agama dalam pembangunan masyarakat Islam di Malaysia

 • agama sebagai asas kepercayaan, pegangan hidup dan sumber nilai orang-orang Melayu-Islam sejak berkurun-kurun lamanya: Islam dilihat sebagai agama dan juga peradaban
 • peranan agama dipinggirkan di zaman penjajahan Barat
 • peranan asal agama Islam dan maruah agama dipulihkan secara beransur-ansur selepas negara merdeka
 • pembangunan material atau kebendaan seiring dengan pembangunan kemanusiaan
 • perkembangan pendidikan Islam dan pembangunan institusi-institusi Islam: peribadatan, perundangan dan kehakiman, kebajikan, ekonomi dan kewangan, pendidikan

Peranan sains dan pemikiran saintifik dalam pembangunan masyarakat Islam

 • sains Islam di zaman pra penjajahan
 • sains Islam di zaman penjajahan
 • pengenalan sains moden kepada masyarakat Islam di zaman penjajahan
 • perkembangan pesat sains dan teknologi moden di Malaysia sejak kemerdekaan
 • kelemahan masyarakat Islam dalam bidang sains dan langkah-langkah kerajaan untuk mengatasinya
 • Islam sebagai faktor penting dalam memajukan masyarakat Islam dalam sains: penekanan yang berbeza-beza oleh lima Perdana Menteri sejak merdeka
 • sumbangan gerakan islamisasi ilmu sejak dekad 1970an

Kejayaan yang telah dicapai

 • bilangan ahli sains dan teknologi Muslim yang kian bertambah
 • kepimpinan Muslim dalam bidang S&T: kemajuan institusi-institusi saintifik
 • aplikasi atau penggunasuaian sains dalam berbagai-bagai lapangan kehidupan negara: pertanian, perindustrian, kemajuan ekonomi
 • sumbangan kepada bidang pemikiran secara umum: cara berfikir yang lebih baik dan sistematis, lebih cocok dengan kehidupan semasa
 • pada keseluruhannya, masyarakat Islam di Malaysia jauh lebih maju daripada kebanyakan masyarakat Islam di negara-negara lain dalam bidang sains

Masalah dan cabaran yang sedang dihadapi

 • masyarakat Islam masih ketinggalan berbanding dengan masyarakat bukan Islam di Malaysia dan masyarakat bukan Islam di negara-negara maju dalam bidang sains
 • potensi Islam sebagai penggerak dan pemankin kemajuan S&T umat tidak dimanfaatkan setinggi yang mungkin: ke arah melahirkan sains dan budaya sains yang kreatif dan seimbang
 • pemikiran saintifik dalam ertikata yang sebenar belum mencapai tahap ketamadunan: pemasyarakatan sains; pembudayaan sains; penghayatan peranan sains yang sebenar; orientasi penyelesaian masalah manusia

Cara-cara untuk mengatasinya

 • pendidikan sains perlu dipertingkatkan
 • peranan Islam dalam pendidikan sains, aktiviti dan penyelidikan saintifik, dan aplikasinya perlu dimantapkan
 • pengeluaran ahli-ahli Sains dan Teknologi Muslim perlu dilipatgandakan khususnya dalam bidang-bidang di mana kaum Muslimin jauh ketinggalan berbanding dengan kaum-kaum lain
 • ahli-ahli Sains dan Teknologi S&T Muslim di Malaysia perlu berganding bahu dengan rakan-rakan dari profesion yang sama di negara-negara Islam yang lain
 • pihak berwajib perlu terus memberi galakan, kemudahan kepada masyarakat Islam bagi memastikan pengelibatan mereka dalam memajukan sains bagi kepentingan umat terus berkembang pesat

Masa depan: Antara harapan dan kenyataan

 • Islam hendaklah terus menjadi pegangan hidup majoriti rakyat negara ini dan menjadi sumber inspirasi dan nilai bagi pembangunan masyarakat dan negara
 • perspektif Islam tentang sains dan pembangunan hendaklah dimakmurkan
 • kerjasama masyarakat Islam di Malaysia dengan masyarakat Islam di negara-negara lain hendaklah dipertingkatkan
 • meskipun ada banyak cabaran dan rintangan masyarakat Islam di Malaysia mampu untuk terus maju dalam bidang sains di samping menggunakannya untuk pembangunan secara yang sihat, adil, dan seimbang

About these ads

1 comment so far

 1. […] : Pemikiran Saintifik dan Pembangunan Msyarakat Islam DI Malaysia – [klik untuk […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 57 other followers

%d bloggers like this: